กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมกิจกรรม อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม