อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม