กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม