กิจกรรม

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 
ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม