กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลบางเลนในการจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงิน 2,950,000 บาท