อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอ