กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม