กิจกรรม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. โดยวิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม มาให้ความรู้ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม