กิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม

          ผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเบือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัย วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รัก สามัคคีทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมาย โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจับมือกันเพื่อสมานฉันท์