กิจกรรม

โครงการฟื้นหัวใจ ให้ชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จัดโครงการฟื้นหัวใจ ให้ชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับความปลอดภัยเมื่อพักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์ฯ โดยจัดให้มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความพิการของผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน และมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ฯ ในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์คนชราทั้ง 2 แห่ง มีความรู้และทักษะในการใช้งาน และเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงทีก่อนถึงโรงพยาบาล