กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น อบจ.นครปฐม เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น