กิจกรรม

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563