กิจกรรม

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูล ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นครปฐม

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูล ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค และสรุปผลการดำเนินการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง