กิจกรรม

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ. ใน ก.จ.จ.นครปฐม

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ. ใน ก.จ.จ.นครปฐม  โดย นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการ อบจ. ดังกล่าว