กิจกรรม

การประชุมปรับโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมปรับโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกองงานต่างๆ และหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าว