กิจกรรม

อบจ.นครปฐม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และสารเคมีชนิดละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.นครปฐม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และสารเคมีชนิดละอองฝอยเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อให้เด็ก และประชาชน มีความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก