กิจกรรม
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครปฐม เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท
สอบถาม