กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้ารับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี  ซึ่ีงเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" นี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบให้แก่ข้าราชการในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ