กิจกรรม
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2564  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สมาชิกสภา อบจ. และผู้แทนประชาคม
สอบถาม