กิจกรรม
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม ประชุมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม ประชุมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นางบังอร ทีฆะบุตร, นางทองทิม ราชวงศ์, นายเอนก แสงจันทร์ และ นางรัชนี สุริยาวงษ์
สอบถาม