กิจกรรม

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม