กิจกรรม
วันจันทร์ 31 พฤษภาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณห้องประชุมเล็กชั้น 3 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Google Meet
สอบถาม