กิจกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ. จำนวน 2 โครงการ