กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม เพื่อหารือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ที่เพิ่ทเติม/เปลี่ยนแปลง