กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนครปฐม (แห่งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวน 2,435,548 บาท ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม
สอบถาม