กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มภาคกลางปริมณฑล 4 แห่ง (อบจ.นครปฐม, อบจ.นนทบุรี, อบจ.ปทุมธานี และ อบจ.สมุทรปราการ) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์
สอบถาม