กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service) ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเทคโนโลยี โดยมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนและหลังเข้ารับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล