กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine)

ในระดับพื้นที่อำเภอนครชัยศรี (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวน 1,566,495 บาท ให้แก่อำเภอนครชัยศรี(ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี)