กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service)
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service) ซึ่ง  อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนและหลังเข้ารับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเทคโนโลยี โดยมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม