กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ดังนี้
           1. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเงินจำนวน 3,929,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
           2. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงพยาบาลนครชัยศรี เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นเงินจำนวน 2,308,402 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลนครชัยศรี
 
สอบถาม