กิจกรรม
ประชุมสัมมนาแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสัมมนาแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ อบจ.,ผู้แทนจาก รพ.สต. จำนวน 7 อำเภอ และผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ
สอบถาม