กิจกรรม
วันที่ 23 - 25 พ.ย. 64 อบจ.นครปฐม โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564
สอบถาม