กิจกรรม
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของ อบจ.นครปฐม
วันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 อบจ.นครปฐม ร่วมกับสมาชิก อบจ.นครปฐม และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างของ อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของ อบจ.นครปฐม ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สอบถาม