กิจกรรม
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม​ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม