กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่บุคลากรในสังกัด อบจ.นครปฐม
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่บุคลากรในสังกัด อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม เพื่อเป็นการคัดกรองให้แก่บุคลากร ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ อบจ.นครปฐม อีกด้วย
 
สอบถาม