กิจกรรม
วันพุธที่ 19 มกราคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม และคณะกรรมการฯ แต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
               วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม