กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นครปฐม
สอบถาม