กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.นครปฐม อบจ.นครปฐม มอบเงินอุดหนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงินจำนวน 5,162,000 บาท
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้มอบเงินอุดหนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงินจำนวน 5,162,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน เกิดความเข้มแข็ง โดยการให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด สร้างการรับรู้ถึงปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง และห้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ประสงค์จะเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ ของหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดนครปฐม ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน 600 หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชนละ 50 คน รวมเป็น30,000 คน
สอบถาม