ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ติดตามโครงการก่อสร้าง

2021-06-08 - เวลา 21:20:28
ตามที่ได้มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตามเอกสารแนบนั้น(เฟส 1) เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ถูกดำเนินการก่อสร้างต่อ(เฟส 2)จนถึงพื้นที่หมู่ที่ 22 ต.สระสี่มุม ซึ่งเป็นระยะทางอีกเพียง 1 กม. และในปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนหินคลุก ที่เป็นหลุมบ่อ ทำให้การเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก อีกทั้งฝุ่นละอองที่เกิดจากการใช้ถนนก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย จึงใคร่ขอหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตามและดำเนินการโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยครับ ผมอยากทราบสถานะของโครงการดังกล่าว ณ ปัจจุบันด้วยครับ รบกวนเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องหรือที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลาตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-06-10 - เวลา 14:56:28
เรียน คุณอนุชาติ มณฑาทิพย์
โครงการดังกล่าว ในส่วนที่ผู้ร้องกล่าวว่า อบจ.ลาดยางคอนกรีตไม่ครบเป็นระยะทาง 1 กม. นั้น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในส่วนที่ยังก่อสรา้งไม่ครบนั้น เป็นถนนของ อบต.บางหลวง ดังนั้นการที่ อบจ.จะได้ดำเนินการก่อสรา้งต่อได้ จะต้องให้ทาง อบต.บางหลวง ทำเรื่องขอโครงการก่อสรา้งดังกล่าว มาแก่ อบจ.นครปฐมก่อน อบจ.นครปฐม จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างใน่ส่วนที่เหลือ ต่อไปได้ 
สอบถาม