ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ได้รับความเดือดร้อนและทกข์ร้อนจากการมีการถมที่ดินบนถนนทางเข้าออกและเลือนกระถางคอนกรีตของหน่วยงานรัฐมาขวางเข้าออกของถนนซอยใช้เดินทางเข้าออกมากว่า20 ปี

2022-07-07 - เวลา 16:09:48
ได้รับความเดือดร้อนและทุกข์ร้อนจากการมีการถมที่ดินบนถนนทางเข้าออกและเลือนกระถางคอนกรีตของหน่วยงานเทศบาลมาขวางเข้าออก ที่เป็นถนนซอยใช้เดินทางเข้าออกมากว่า20 ปี ซึ่งทางเข้าออกนี้ได้ใช้เข้าทออกทั้งคนเดินเข้าและรถยนต์มา20-30 ปี โดยถนนซอยตันนี้มีคาบเกี่ยวกับที่ดินทางเคียงประมาณ1.5-2 เมตร โดยเจ้าของที่ดินเดิมยอมและไม่ขัดข้องในการใช้เข้าออกมา20-30 ปี และช่วงปรับปรุงขยายเป็น 6 ช่องจราจร แบบมีเกาะกลางถนน ทำทางเข้าโดยผุ้ใช้ถนนซอยนี้ได้ออกค่าใช่จ่ายร่วมให้กับเจ้าของที่ดินเดิมให้ จ่ายให้ทางหน่วยงานที่มาปรัปรุงขยายถนนเป็นผู้ทำทางเข้าออก เมื่อ20ปีก่อนแล้ว ซึ่งทำให้ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้ช่วยแก้ไขบรรเทาทุกข์ความเดือนร้อนนี้ด้วย รายละเอียดประกอบตามรูปที่แนบบ

สอบถาม