คู่มือประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
กระบวนการให้บริการ
เวลาปฏิบัติงานเดิม
เวลาที่ปรับลด
สำนักปลัด
 
 
รับเรื่องราวร้องทุกข์
-ขั้นตอนการรับเรื่อง
-ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
10 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน 10 วัน
5 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน 7 วัน
ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม
1 ชั่วโมง / ราย
30 นาที / ราย
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
10 วัน / ราย
5 ชั่วโมง / ราย
ด้านจัดเก็บรายได้
 
 
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าน้ำประปา
5 นาที / ราย
3 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
5 นาที / ราย
3 นาที / ราย
ส่วนโยธา
 
 
อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
7 วัน / ราย
4 วัน / ราย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน
12 วัน / ราย
7 วัน / ราย
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
12 วัน / ราย
7 วัน / ราย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
12 วัน / ราย
7 วัน / ราย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
30 วัน /ราย
15 วัน / ราย
ร้องเรียนเหตุรำคาญ
10 วัน /ราย
7 วัน / ราย
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
10 วัน / ราย
6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
10 วัน / ราย
6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
10 วัน / ราย
6 วัน / ราย
 
สอบถาม