ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
คู่มือประชาชน
 
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
 
กระบวนการให้บริการ
เวลาปฏิบัติงานเดิม
เวลาที่ปรับลด
สำนักปลัด
 
 
รับเรื่องราวร้องทุกข์
-ขั้นตอนการรับเรื่อง
-ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
10 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน 10 วัน
5 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน 7 วัน
ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม
1 ชั่วโมง / ราย
30 นาที / ราย
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
10 วัน / ราย
5 ชั่วโมง / ราย
ด้านจัดเก็บรายได้
 
 
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ
10 นาที / ราย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าน้ำประปา
5 นาที / ราย
3 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
5 นาที / ราย
3 นาที / ราย
ส่วนโยธา
 
 
อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
7 วัน / ราย
4 วัน / ราย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน
12 วัน / ราย
7 วัน / ราย
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
12 วัน / ราย
7 วัน / ราย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
12 วัน / ราย
7 วัน / ราย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
30 วัน /ราย
15 วัน / ราย
ร้องเรียนเหตุรำคาญ
10 วัน /ราย
7 วัน / ราย
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
10 วัน / ราย
6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
10 วัน / ราย
6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
10 วัน / ราย
6 วัน / ราย
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
317
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11203
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1003854
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม