ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
คู่มือประชาชน
 
คู่มือปฏิบบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แบบ ทพ.
แบบหนังสือแสดงเจตจำนงค์ทายาท
แบบสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
แบบหนังสือมอบอำนาจ
แบบหนังสือให้ความยินยอม
การจดทะเบียนสมรส
การขอร่วมใช้นามสกุล
การจดทะเบียนหย่า
การขอหมายเลขประจำบ้าน
การจดทะเบียนรับรองบุตร
การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายเข้า
การแจ้งย้ายออก
การแจ้งย้ายปลายทาง
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย
บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด
เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขออนุญาตประกอบการ
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
27
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10482
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1003133
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม