คู่มือประชาชน

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง

ให้ยื่นคำร้องขออนุญาติใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆ.ษ. 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมดังนี้
               1. เพื่อการกุศล ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 10 บาท
               2. เพื่อกิจการทั่วไป (ประจำที่) ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 75 บาท
               3. เพื่อกิจการทั่วไป (เคลื่อนที่) ไม่เกิน 5 วัน ครั้งละ 60 บาท