คู่มือประชาชน
เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล
การบริการ 
- หากเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล ให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อหรือนามสกุลในทะเบียนบ้าน หากไม่ยื่นภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท 
 
หลักฐาน 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. บัตรฯ เดิม 
3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
4. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 
สอบถาม