คู่มือประชาชน
การแจ้งย้ายเข้า
การบริการ 
- เมื่อมีผู้ย้ายเข้าหรือย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
หลักฐาน 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน ) 
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี ) 
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าบ้าน 
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ( ท.ร.6 ) ตอนที่ 1 และ 2 
 
ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า 
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน ) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกันและ มอบสำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง
 
 
สอบถาม