การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจัดตั้งซื้อโคมไฟถนนพลังงาน ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2,9,10 เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 29 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9,10 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 150 ชุด
สอบถาม