ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควายเผือก – แหลมบัว หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ 8 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 17 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา 9 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายบ้านวังไทร – โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 6 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง – สระกะเทียม – สวนป่าน ตำบลหนองดินแดง,ตำบลสระกะเทียม,ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้ว หมู่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจริญสุข หมู่ 2 ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว – โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7,9,14 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ – ห้วยพลู หมู่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองจรเข้มด หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยกระบอก บ้านรางกระเบา หมู่ 12 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.0010 บ้านท้องไทร – บ้านสระน้ำหวาน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ตำบลสามความเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 4 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมบึงบางช้าง หมู่ 10,11 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0075 บางคู – ถนนขาด ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 7,3 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังเมรุ หมู่ 1 ตำบลท่ากระชับ เชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองคันราง หมู่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบ้านกล้วย หมู่ 4 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 4 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามควายเผือก – ทุ่งน้อย หมู่ 4 – 5 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,5 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางสังกะสี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 4 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองารปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางกระเบา หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังฟาร์มปรีชา หมู่3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองโพรงมะเดื่อ หมู่3 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 1,2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0012 บ้านคลองทางหลวง – บ้านวังน้ำขาว ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบางกระทึก บ้านคลองเจริญพร หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่3 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,9 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 2,6,8,10 ตำบลห้วยหมอนทองเชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัดหลวง หมู่1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางทองหลาง หมู่2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนบางประแดง ซอย 3 หมู่ 3 ถนนบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลานตากฟ้า – มหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่น ฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4,5 ตำบลบัวปากท่าเชื่อมต่อตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,3,5 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูมเชื่อมต่อตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย – คันราง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีษะทอง เชื่อมต่อตำบลวัดแก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองวัว-วัดสิงห์ หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,10 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 6,3,7 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ เทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,10,14,4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการคสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,6,8 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองศิริราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประมาน 1 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 4,5,6,7 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 13,15,7 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0004 บ้านสวนตะไคร์-ม่วงตารส ตำบลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0046 บ้านพาดหมอน-บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. หมู่ 2 ตำบลหนองปากโรง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการซ่อมบำรุงผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานและกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกาเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5,6 ตำบลห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล.เลียบถนนสายนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองหมู่ที่ 1,4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0027 บ้านมาบแค บ้านเลาเต่า ตำบลตาก้อง,ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. ถนน อบจ.นฐ 0001 สายแยกทางหลวง 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเขต หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย เชื่อมต่อ ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-4 ตำบลดอนแฝก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองรางเต่าดำ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอ้อมพยศ หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบถนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0007 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้-บ้านบางไทร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปโตร 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้ามเชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดห้วยตะโก-ธรรมศาลา หมู่ที่2,3,4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกษตร 4 หมู่ที่ 6 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลวัดละมุด เชื่อมต่อ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เทศบาลเมืองสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2,3,6,7,15 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหนองมะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,12 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา-ทุ่งบัว หมู่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 5,2 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยจระเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายดอนยายหอม ดอนคา สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันกินคสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7,9,14 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการซ่อมบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน และกำแพงกันดินคสล. เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 5, 11 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด้วน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางหนองเสา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,14 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3,2 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางมูก-คลองตัน หมู่ที่ 10 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นมะขาม-วังไม้แดง หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนนลาดหญ้าไทร-บ้านสองห้อง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนน อบจ.นฐ. 0015 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนนสายหมู่ที่ 8,12 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมูที่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองท่าสาร บางปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ที่ 1,2,3,9 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดเทียนดัด หมู่ที่ ๖,๕ ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,11 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 1 ตำบลห้วยพลู เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอริยะ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0024 บ้านบางไผ่นารถ – บ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลบางไทรป่า, ตำบลไทรงาม, ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไทยรัฐประชาวัฒนา หมู่ที่ 4,5 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 10/1 หมูที่ 5-7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4,5 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอริยะ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6,7,8 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ดอนข่อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลทัพหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงพาด-ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 1,7,8 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดำ คสล. เลียบคลองหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคันคลองดอนหัวนาพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,11 ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สายพฤกษชาติ หมูที่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 8,12 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง-บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4,2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนซาก-บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลทุ่งกระพังโหม,ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมูที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองลาดหญ้า บ้านทัพยายท้าว ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านต้นไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน ของสถานสงเคราะห์คนชราตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรางบัว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองพระยาพายเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายคสล. สายสามควายเผือก กกโกหมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางแก้วฟ้า 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านบางกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบ้านไรเจ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจระเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 4 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างที่จอดรถบริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0041 บ้านดอนเฝ้า-บ้านกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,3,4,5,6,8 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ-ห้วยพลู หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,2 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลท์ติก สายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก สายโรมัน-ดงเกตุ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกแก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแกราย-วัดตากแดด ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0017 ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ตำบลทุ่งกระพังโหม ตำบลท่าขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 6,3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายลำราง หมู่ที่ 1-3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดจินดาประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนซาก-บ้านโพระดาบ หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอกชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางบัว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกระพังโหม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งเจริญทอง 3 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสระสี่มุม และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0056 แยก ทล.4(กม.ที่ 62.000) บ้านเกาะจาน ตำบลวังเย็น ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน-คสล. เลียบคลองปฎิรูป 2 หมู่ที่ 3-4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย -2ซ้าย ฝั่งขวาหมู่ที่ 8ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลบางกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 12 ม. สายหมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหมู่ที่ 2 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนครปฐม-ดอนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,10 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประมาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8 (ฝั่งขวา) ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง และตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมูที่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเปโตร 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 12,4,6 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมูที่ 9 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง อำเถอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบล ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล รางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบทางรถไฟบ้านกระดีเดียว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สาบเลียบคลองประสบสุข หมู่ที่ 1-5 ตำบล บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกต้นมะขาม-วังไม้แดง หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0020 บ้านทัพหลวง-บ้านหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0050 บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ 11 บ้านคลองพระมอพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0034 บ้านบางระกำ-บ้านบางหลวง ตำบลบางระกำ-ตำบลดอนพุทธา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายกันบึง-วังน้ำขาว หมู่ที่ 1,5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบทางรถไฟบ้านกระดีเดียว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองท่าเรือ-บางพระ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม