ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
 
โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคและรถเครนฯ ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชในลำคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร บางปลา หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,20,17,2,19 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 – 5 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควายเผือก – แหลมบัว หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ 8 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 17 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา 9 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายบ้านวังไทร – โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 6 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง – สระกะเทียม – สวนป่าน ตำบลหนองดินแดง,ตำบลสระกะเทียม,ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้ว หมู่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจริญสุข หมู่ 2 ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว – โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7,9,14 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ – ห้วยพลู หมู่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองจรเข้มด หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยกระบอก บ้านรางกระเบา หมู่ 12 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.0010 บ้านท้องไทร – บ้านสระน้ำหวาน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ตำบลสามความเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 4 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมบึงบางช้าง หมู่ 10,11 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0075 บางคู – ถนนขาด ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 7,3 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังเมรุ หมู่ 1 ตำบลท่ากระชับ เชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองคันราง หมู่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบ้านกล้วย หมู่ 4 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 4 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามควายเผือก – ทุ่งน้อย หมู่ 4 – 5 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,5 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางสังกะสี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 4 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองารปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางกระเบา หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังฟาร์มปรีชา หมู่3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองโพรงมะเดื่อ หมู่3 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 1,2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0012 บ้านคลองทางหลวง – บ้านวังน้ำขาว ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบางกระทึก บ้านคลองเจริญพร หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่3 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,9 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 2,6,8,10 ตำบลห้วยหมอนทองเชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัดหลวง หมู่1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางทองหลาง หมู่2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนบางประแดง ซอย 3 หมู่ 3 ถนนบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลานตากฟ้า – มหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่น ฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4,5 ตำบลบัวปากท่าเชื่อมต่อตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,3,5 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูมเชื่อมต่อตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย – คันราง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีษะทอง เชื่อมต่อตำบลวัดแก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองวัว-วัดสิงห์ หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,10 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 6,3,7 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ เทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,10,14,4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการคสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,6,8 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองศิริราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประมาน 1 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 4,5,6,7 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 13,15,7 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0004 บ้านสวนตะไคร์-ม่วงตารส ตำบลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0046 บ้านพาดหมอน-บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. หมู่ 2 ตำบลหนองปากโรง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการซ่อมบำรุงผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานและกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกาเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5,6 ตำบลห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล.เลียบถนนสายนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองหมู่ที่ 1,4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0027 บ้านมาบแค บ้านเลาเต่า ตำบลตาก้อง,ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. ถนน อบจ.นฐ 0001 สายแยกทางหลวง 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเขต หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย เชื่อมต่อ ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-4 ตำบลดอนแฝก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองรางเต่าดำ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอ้อมพยศ หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบถนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0007 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้-บ้านบางไทร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปโตร 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้ามเชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดห้วยตะโก-ธรรมศาลา หมู่ที่2,3,4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกษตร 4 หมู่ที่ 6 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลวัดละมุด เชื่อมต่อ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เทศบาลเมืองสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2,3,6,7,15 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหนองมะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,12 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา-ทุ่งบัว หมู่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 5,2 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยจระเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายดอนยายหอม ดอนคา สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันกินคสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7,9,14 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการซ่อมบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน และกำแพงกันดินคสล. เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 5, 11 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด้วน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางหนองเสา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,14 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3,2 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางมูก-คลองตัน หมู่ที่ 10 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวังไทร-โคกสวนหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นมะขาม-วังไม้แดง หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนนลาดหญ้าไทร-บ้านสองห้อง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนน อบจ.นฐ. 0015 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนนสายหมู่ที่ 8,12 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมูที่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองท่าสาร บางปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ที่ 1,2,3,9 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดเทียนดัด หมู่ที่ ๖,๕ ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,11 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 1 ตำบลห้วยพลู เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอริยะ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0024 บ้านบางไผ่นารถ – บ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลบางไทรป่า, ตำบลไทรงาม, ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไทยรัฐประชาวัฒนา หมู่ที่ 4,5 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 10/1 หมูที่ 5-7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4,5 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอริยะ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6,7,8 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ดอนข่อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลทัพหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงพาด-ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 1,7,8 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดำ คสล. เลียบคลองหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคันคลองดอนหัวนาพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,11 ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สายพฤกษชาติ หมูที่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูที่ 8,12 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง-บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4,2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนซาก-บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลทุ่งกระพังโหม,ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมูที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองลาดหญ้า บ้านทัพยายท้าว ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านต้นไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน ของสถานสงเคราะห์คนชราตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรางบัว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองพระยาพายเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายคสล. สายสามควายเผือก กกโกหมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางแก้วฟ้า 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านบางกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบ้านไรเจ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจระเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 4 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างที่จอดรถบริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0041 บ้านดอนเฝ้า-บ้านกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,3,4,5,6,8 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ-ห้วยพลู หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,2 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลท์ติก สายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก สายโรมัน-ดงเกตุ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกแก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแกราย-วัดตากแดด ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0017 ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ตำบลทุ่งกระพังโหม ตำบลท่าขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 6,3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายลำราง หมู่ที่ 1-3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดจินดาประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนซาก-บ้านโพระดาบ หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอกชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางบัว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกระพังโหม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งเจริญทอง 3 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสระสี่มุม และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0056 แยก ทล.4(กม.ที่ 62.000) บ้านเกาะจาน ตำบลวังเย็น ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน-คสล. เลียบคลองปฎิรูป 2 หมู่ที่ 3-4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย -2ซ้าย ฝั่งขวาหมู่ที่ 8ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลบางกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 12 ม. สายหมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหมู่ที่ 2 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนครปฐม-ดอนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2,10 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประมาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8 (ฝั่งขวา) ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง และตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมูที่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเปโตร 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 12,4,6 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมูที่ 9 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง อำเถอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบล ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล รางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบทางรถไฟบ้านกระดีเดียว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สาบเลียบคลองประสบสุข หมู่ที่ 1-5 ตำบล บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกต้นมะขาม-วังไม้แดง หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0020 บ้านทัพหลวง-บ้านหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0050 บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ 11 บ้านคลองพระมอพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0034 บ้านบางระกำ-บ้านบางหลวง ตำบลบางระกำ-ตำบลดอนพุทธา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายกันบึง-วังน้ำขาว หมู่ที่ 1,5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบทางรถไฟบ้านกระดีเดียว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองท่าเรือ-บางพระ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 14,1 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลสวนป่าน ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเศรฐษวิถี ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบล สามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ต. หนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7,20 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 15 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านท่าหน่อไม้ หมู่ที่ 3 ต.ธรรมศาลา เชื่อมต่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลำยายหอมใหญ่ หมู่ที่ 2,4 ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2,9 ต.แหลมบัว เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดแหลมมะเกลือ หมู่ที่ 12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 20 ต.บางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 ต.บ้างยาง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาบเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านท่าหน่อไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7,20 ตำบลบางหลวงเชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เชื่อมต่อทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลำท่าข่อย หมี่ที่ 2 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต. ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ. นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต. คลองนกกระทง เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคูเมือง หมู่ที่ 5,11 ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
โครงการก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแกราย หมู่ที่ 2,6 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสถาพร สายหมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8,3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายวัดดอนขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล1/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ เทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขสมัย หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองดอนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 9 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมกำแพงวัดเพลินเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่งล้ม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงดิน คสอ.เสียบคลองแยกท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่านโพธิ์ศรี-บ้านทุ่งขี้อาย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรืมเหล็ก ข้ามคลองบางไกรซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0049 บ้านลำเหย-บ้านหนองปลาไหล ตำบลลำเหย ตำบลห้วยขวาง อำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาขุดลอกคลองรางทอง คลองบางหลวง หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน ตำบลสระพัง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ เำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ส่วนตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางพระ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ เำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองสัมปทวนซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
ดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองจินดา ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลอกเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
14
ผู้เข้าชมวันนี้
561
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11845
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022523
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม