การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดตั้งซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 210 ชุด