การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองพระ หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม