การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม